B2Bimport+ Joomla komponenta

B2Bimport je skripta za unos (import) proizvoda. Sama skripta ima funkcionalnost za definiranje porezne stope, definiranje dobavljača, definiranje tipova cijena, unos (import) artikala te provjeru slika.

Osnovne funkcionalnosti

 • Definiranje poreznih stopadataimport
 • Definiranje dobavljača
 • Definiranje tipova cijena
 • Definiranje tipova cijena i poreznih stopa po kategorijama artikala
 • Definiranje tipova cijena i poreznih stopa za svaki artikl
 • Import artikala
 • Provjera slika

Porezne stope

 • Omogućuje unos poreznih stopa. Ovo je zapravo nadogradnja postojećih poreznih stopa u Joomli s time da se može definirati naziv i postotak te da li je porezna stopa podrazumijevana ili ne
 • Prikladno za promjene stope PDV-a ili u slučaju uvođenja više različitih stopa PDV-a
 • Podrazumijevana porezna stopa je ona koja će se koristiti u većini slučajeva

Dobavljači

 • Omogućuje unos raznih dobavljača. Trenutno podržani dobavljači su M san i Asbis, ali skripta se može lako i brzo nadograditi za bilo kojeg dobavljača informatičke ili bilo kakve druge struke
 • Osnovni podaci o dobavljačima su naziv, korisničko ime, certifikat, zaporka, naziv skripte, rabat, postotak povećanja cijene i porezna stopa
 • Neki dobavljači za spajanje koriste certifikate (M san), a neki korisničko ime (Asbis) pa je kroz kombinaciju podataka o korisničlom imenu, certifikatu i zaporci moguće izvesti bilo koju vrstu autentikacije
 • Naziv skripte odnosi se na princip dohvata podataka sa web stranice dobavljača. Ukoliko se pojavi novi dobavljač za njega je potrebno izraditi novu skriptu koja će dohvaćati podatke da bi ih komponenta mogla dalje obrađivati
 • Za svakog dobavljača može se upisati neki dodatni rabat koji može sniziti nabavnu cijenu (takav rabat nudi m san)
 • Postotak povećanja cijene odnosi se na opciju da se prilikom dohvata nabavna cijena atomatski uveća za ovaj postotak, te time bez dodatnih intervencija omogućava korisniku da definira svoju cijenu koja podrazumijevano donosi zaradu u tom postotoku.
 • Definiranje porezne stope za dobavljača daje mogućnost odabira porezne stope iz samog cjenika (npr. M san) ili definiranja određene porezne stope. Ukoliko se za dobavljača odabere opcija porezne stope iz cjenika, a dobavljač ne pruža takvu opciju u svom cjeniku (npr. Asbis), tada će se prilikom importa koristiti podrazumijevana porezna stopa

Tipovi cijena

 • Tipovi cijena su nadogradnja Joomle na mogućnost povećanja cijene za razne oblike plaćanja koji nisu gotovina (npr. Na rate, na debitne ili kreditne kartice, ...)
 • Za tip cijene definira se opći postotak uvećanja od cijene za gotovinu. Drugim riječima kod prikaza artikla na stranici artikla će se cijena artikla za određeni tip cijene uvećati za navedeni postotak
 • Tip cijene također može biti objavljen ili ne. Ukoliko tip cijene nije objavljen neće se prikazivati na stranici artikla

Kategorije artikala

 • Komponenta omogućava definiranje postotka za tip cijene specijalno za svaku pojedinu definiranu kategoriju artikala
 • Komponenta također omogućava definiranje porezne stope specijalno za svaku pojedinu kategoriju artikala

Definiranje postotka tipa cijene za kategoriju artikala

 • Za određenu kategoriju artikala moguće je definirati postotak za jedan ili više tipova cijena
 • Ukoliko se za određenu kategoriju artikala definira postotak tipa cijene, tada će se taj postotak koristiti u izračunavanju cijene artikla za taj tip cijene umjesto općeg postotka definiranog za taj tip cijene

Definiranje porezne stope za kategoriju artikala

 • Za određenu kategoriju artikala moguće je definirati i poreznu stopu
 • Ukoliko se za određenu kategoriju artikala definira porezna stopa, tada će se ta porezna stopa koristiti za sve artikle unutar te kategorije umjesto porezne stope definirane na nivou dobavljača

Definiranje povećanja cijene za kategoriju artikala

 • Za određenu kategoriju artikala moguće je definirati povećanje cijene za artikle
 • Povećanje cijene moguće je definirati u fiksnom iznosu ili postotku
 • Ukoliko se ta određenu kategoriju artikala definira povećanje cijene, tada će se to povećanje cijene koristiti za sve artikle unutar te kategorije umjesto povećanja cijene definiranog na nivou dobavljača

Artikli

 • Na sličan način kao i za kategorije artikala komponenta omogućava definiranje postotaka za tip cijene specijalno za svaki pojedini artikl
 • Identično komponenta omogućava definiranje porezne stope specijalno za svaki pojedini artikl

Definiranje postotka tipa cijene za artikl

  • Za određeni artikl moguće je definirati postotak za jedan ili više tipova cijena
  • Ukoliko se za odrađani artikl definira postotak tipa cijene, tada će se taj postotak koristiti u izračunavanju cijene artikla za taj tip cijene umjesto postotka definiranog na nivou kategorije u koju taj artikl spada
  • Kod određivanja postotka za određeni tip cijene za pojedini artikl provjeravaju se slijedeći koraci:

- Ukoliko je definiran postotak za taj artikl – koristi se postotak definiran za taj artikl

- U protivnom ukoliko je definiran postotak za kategoriju tog artikla – koristi se postotak definiran za kategoriju tog artikla

- U protivnom koristi se opći postotak definiran za taj tip cijene

Definiranje porezne stope za artikl

 • Za određeni artikl moguće je definirati i poreznu stopu
 • Ukoliko se za određeni artikl definira porezna stopa, tada će se ta porezna stopa koristiti za taj artikle umjesto porezne stope definirane na nivou kategorije u koju taj artikl spada
 • Kod određivanja porezne stope za pojedini artikl provjeravaju se slijedeći koraci:

- Ukoliko je definiran postotak za taj artikl – koristi se postotak definiran za taj artikl

- U protivnom ukoliko je definirana porezna stopa za kategoriju tog artikla – koristi se porezna stopa definirana za kategoriju tog artikla

- U protivnom ukoliko je definirana porezna stopa za dobavljača tog artikla – koristi se porezna stopa definirana za dobavljača tog artikla

- U protivnom ukoliko dobavljač pruža porezne stope u svojem cjeniku – koristi se porezna stopa definirana u cjeniku za taj artikl

- U protivnom koristi se podrazumijevana porezna stopa

Definiranje povećanja cijene za artikl

 • Za određeni artikl moguće je definirati povećanje cijene
 • Povećanje cijene za artikl također se može definirati u fiksnom iznosu ili u postotku
 • Ukoliko se za određeni artikl definira povećanje cijene, tada će se to povećanje cijene koristiti za taj artikl umjesto povećanja cijene definiranog na nivou kategorije u koju taj artikl spada
 • Kod određivanja povećanja cijene za pojedini artikl provjeravaju se slijedeći koraci:

- Ukoliko je definirano povećanje cijene za artikl – koristi se povećanje cijene definirano za taj artikl

- U protivnom ukoliko je definirano povećanje cijene za kategoriju tog artikla – koristi se povećanje cijene definirano za kategoriju tog artikla

- U protivnom ukoliko je definirano povećanje cijene za dobavljača tog artikla – koristi se povećanje cijene definirano za dobavljača tog artikla

- U protivnom smatra se da povećanja cijene nema (tj. cijena artikla se ne povećava)

Importiranje

 • Importitanje se obavlja za svakog dobavljača posebno
 • Prikazuje se u kojem je statusu dobavljač, te starost zadnjeg dohvaćenog cjenika. Statusi mogu biti:

- Spreman za dohvat – dobavljač je spreman za dohvat novog cjenika sa njegove web stranice

- Importitanje kategorija – podaci za dobavljača su dohvaćeni i u cjeniku su definirane kategorije koje još ne postoje na stranicama korisnika

- Importitanje artikala – podaci za dobavljača su dohvaćeni i dana je mogućnost ažuriranja artikala prije importa na stranice korisnika

Dobavljač je spreman za dohvat

 • Kod ovog statusa otvara se stranica kojom se dohvaćaju podaci sa web stranice dobavljača
 • Nakon uspješnog dohvata podataka ukoliko postoje nove kategorije dobavljač prelazi u status „Importiranje kategorija“ i prelazi se na stranicu koja omogućava uređivanje kategorija prije importa, u protivnom dobavljač prelazi u status „Importiranje artikala“ i prelazi se na stranicu koja omogućava uređivanje artikala prije importiranja

Importiranje kategorija

 • Kod ovog statusa otvara se stranica na kojoj su prikazane sve nove kategorije
 • Korisnik ima mogućnost dodati kategoriju kao novu na svoju web stranicu, ili ju povezati s nekom postojećom kategorijom na njoj
 • Povezivanje kategorije s postojećom služi za slučaj da kod dva različita dobavljača postoje iste kategorije koje se drugačije zovu (npr. Kategorije „PC notebook“ i „Prijenosna računala“)
 • Za importiranje kategorije na web stranicu korisnika (bilo da će biti nova ili će se povezati s već postojećom kategorijom) potrebno je odabrati tu kategoriju i kliknuti na gumb „Import“
 • Nakon što su importirane sve kategorije dobavljač prelazi u status „Importiranje artikala“ i prelazi se na stranicu koja omogućava uređivanje artikala prije importiranja

Importiranje artikala

  • Kod ovog statusa otvara se stranica na kojoj su prikazani svi artikli (kako oni postojeći na stranicama korisnika tako i oni iz dohvaćenog cjenika)
  • Pozadina svakog retka koji reprezentira određeni artikl obojana je određenom bojom i to:

- Bijelom ukoliko su svi podaci o artiklu u dohvaćenom cjeniku isti kao i podaci na web stranicama korisnika

- Zelenom ukoliko se radi o novom artiklu (dakle postoji u cjeniku ali ne postoji na web stranicama korisnika)

- Crvenom ukoliko se radi o zastarjelim artiklima (dakle nema ih u cjeniku, ali postoje na web stranicama korisnika)

- Žutom ukoliko je došlo do promjene na artiklu (promijenio se jedan ili više podataka za taj artikl). Podatak kod kojeg je došlo do promjene prikazan je u dva reda. U gornjem redu prikazan je stari podatak čija je pozadina siva, a u donjem redu prikazan je novi podatak čija pozadina je žuta kao i u ostatku retka artikla

 • Za iste, nove i promijenjene artikle moguće je ažurirati naziv, kategoriju artikla i konačnu cijenu
 • Ažurirani podaci istaknuti su crvenom bojom
 • Moguće je i pretraživanje artikala po raznim kriterijima: status, šifra, naziv, kategorija, proizvođač, podatak koji se promijenio i podatak koji je ažuriran
 • Za importiranje određenog artikla na web stranicu korisnika potrebno je isti odabrati te kliknuti na gumb „Import“. S obzirom na status artikla importiranje će obaviti slijedeće:

- Za iste artikle – ukoliko se ažurirao neki podatak promjene će se pohraniti na web stranicu korisnika, u protivnom se neće dogoditi ništa

- Za nove artikle – artikl će biti dodan na web stranicu korisnika

- Za zastarjele artikle – artikl će biti obrisan sa web stranice korisnika)

- Za promijenjene artikla – promjene na artiklu biti će pohranjene na web stranici korisnika

 • Za odbacivanje svih preostalih artikala potrebno je kliknuti na gumb „Odbaci“
 • Nakon što su importirani / odbačeni svi artikli dobavljaš prelazi u status „Spreman za dohvat“ i otvara se početna stranica za importiranje

Provjera slika

  • Provjera slika daje nam uvid u situaciju na web stranici korisnika. Ispisuje slijedeće podatke

- Broj zapisa u bazi za koje postoji i velika i mala slika

- Broj zapisa u bazi za koje ne postoji ili velika ili mala slika

- Broj zapisa u bazi za koje ne postoji ni velika ni mala slika

 • Ovi podaci prikazani su za svakog dobavljača posebno, kao i za artikle koji su dodani ručno (dakle nisu vezani za dobavljača)
 • Provjera također ispisuje i broj velikih i malih slika koje nemaju odgovarajući zapis na web stranicama korisnika (tj. To su suvišne slike)
 • Klikom na gumb „Izvrši“ nepostojeće slike (male i velike) dohvatit će se sa web stranice dobavljača kojem spadaju, a suvišne slike obrisat će se

Koparent Joomla Komponenta


logo mali


KopaWeb tim razvio je vlastitu, novu i jedinstvenu Joomla komponentu - KopaRent

Koparent aplikacija za Joomla CMS sustav osobito je namijenjena iznajmljivačima svih vrsta poslovnih, privatnih i turističkih nekretnina...

Opširnije 

Tečajna Lista

Došlo je do greške. Tečajna lista off-line.

Top Ponuda

CMS sustavi

cms.png Sustav za upravljanje sadržajem CMS je sve popularniji, u svojoj ponudi KopaWeb Vam nudi Joomla bazirani CMS sustav za upravljanje sadržajem. Joomla je Open Source (Otvoreni kod) projekt i kao takav potpuno besplatni, zajednica otvorenog koda za Joomlu je vrlo velika i postoje mnoge komponente i moduli za nju

Opširnije...
WEB stranice SEO usluge WIN aplikacije
 • Izrada web stranica
 • Dizajn internet stranica
 • Održavanje internet stranica
 • Photoshop dizajn u HTML
 • Optimizacija za tražilice
 • Internet marketing
 • CMS i Web shop
 • Hosting internet stranica
 • Zakup i aktivacija domene
 • Razvoj rješenja po narudžbi
 • Istraživanje ključnih riječi
 • Optimizacija sadržaja
 • Programska optimizacija
 • Profitabilna tržišta
 • Prijava na direktorije
 • Prijava na tražilice
 • Google PageRank
 • Praćenje rezultata
 • Mjesečni izvještaji
 • SEO savjetovanje
 • Nadogradnja postojećih aplikacija
 • Migriranje i sinkroniziranje
 • Programiranje u C#,C++,VB,...
 • Izvještaji
 • Optimizacija relacijskih baza podataka
 • Optimizacija programskog koda
 • Unikatne windows aplikacije
 • MS Access aplikacije
 • MS Excel Macro skripte
 • Batch windows skripte